جوک 2012

(تراختور) را عشق است

جمله های خندار کوتاه
ساعت ٤:۱٠ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٧ مهر ۱۳٩٠   کلمات کلیدی:

یک روز یک هزار می ره دکتر.دکتر می گه: که دیابت داری. باید یکی از پاهایت

را قطع کنی.

هزار پا میگه:قطع نمی کنم.چون تلفظ اسمم سخت می شه اون وقت باید

به هم بگن (نهصدو نودو نه پا)!!!!!!!!

.......................................................................................................

خانوم معلم پیر:علی زمانی که من می گویم من زیبا هستم چه زمانی است؟

علی:خانوم اجازه زمان گذشته!!!!!!!!

.......................................................................................................

یک روز توی پارک یک پسر با یک دختر آشنا می شه.پسره از دختره می پرسه

اسمت چیه؟ دختره می گه:اسمم لیلاست ولی بچه ها به هم می گن لیلی

راستی اسمت تو چیه؟

پسره می گه:اسمم چراخ علی ولی بچه ها به هم می گن (لامپ)!!!!!!

.....................................................................................................

یه روز به یک لاک پشت می گن:یک دروغ شاخدار بگو؟

یکم فکر میکنه می گه:دویدم و دویدم به نوک کوه رسیدم!!!!!

...................................................................................................

بقیه تو ادامه ی مطلب

 

 


معلم:مجید یک جمله بگو که توش چای باشه.

مجید:اجازه (قوری)

...................................................................................................

(شعر)

شبی از کوچه ای می گذشتم               خری را دیدم که جفک می زند

گفتم:ای خر چرا جفتک می زنی                گفت:ناراحتم

گفتم:چرا ناراحتی؟                              گفت:زنم بچه ها را با جفتک می زند

گفتم:اسمشان چیست؟                       گفت:خری و خرک

گفتم:چرا آن ها را می زند؟                    گفت:اگر نروی تو را هم جفتک می زنم.

......................................................................................................